Issuer Information

«Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента»


Повідомлення про виникнення особливої інформації 23.11.2016
Повідомлення про виникнення особливої інформації 25.10.2016

Повідомлення про виникнення особливої інформації 17.03.2015

Повідомлення про виникнення особливої інформації 02.04.2014
Повідомлення про виникнення особливої інформації 31.03.2014
Повідомлення про виникнення особливої інформації 10.01.2013
Повідомлення про виникнення особливої інформації 25.12.2012
«Загальні збори»


2016
Повідомлення про проведення загальних зборів 15.04.2016

2015
Повідомлення про проведення загальних зборів 17.04.2015

2014
Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів 28.03.2014

2013
Повідомлення про проведення загальних зборів 19.04.2013

2012
- Повідомлення про проведення загальних зборів 28.08.2012
- Повідомлення про проведення загальних зборів 20.04.2012

Річна інформація емітента цінних паперів.


2015

- Річна інформація

2014

- Річна інформація

2013

- Річна інформація

2012

- Річна інформація

2011

- Титульний аркуш.
- Основні відомості про емітента.
- Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
- Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
- Інформація про посадових осіб емітента.
- Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента.
- Інформація про загальні збори акціонерів.
- Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
- Відомості про цінні папери емітента.
- Опис бізнесу.
- Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента.
- Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
- Інформація про стан корпоративного управління.
- Річна фінансова звітність.
Загальнi збори акцiонерiв за пiдсумками звiтного 2011 року вiдбулись 20.04.2012 року.